Problemy adpatacyjne młodzieży
13 marca 2024
27 marca 2024 odbędzie się konferencja Problemy adaptacyjne młodzieży w rzeczywistości transhumanistycznej. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Problemy adpatacyjne młodzieży Program konferencji
I Symulacyjna Sesja Rady Miasta Tarnowa
12 października 2023
W dniu 12 października 2023 w Sali Senackiej Akademii Tarnowskiej odbyła się symulacyjna sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad studenci wcielili się w role radnych, sekretarzy i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Więcej informacji
Zaproszenie
12 czerwca 2023
Studenckie Koło Naukowe „Lex” serdecznie zapraszana na prezentację projektów wykonanych przez studentów w ramach konkursu „Tu jest mój dom”, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w sali C 06. Konkurs jest częścią projektu pt. Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej, realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”.

Więcej informacji
Wycieczka do Sejmu RP
09 czerwca 2023
9 czerwca 2023 grupa 28 studentów, członków Koła Naukowego „Lex” wyjechała do Warszawy, by zwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Grupa jest uczestnikiem projektu projektu pt. Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej, realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”

Więcej informacji
Wyjazd do Krakowa
07 czerwca 2023
W dniu 7 czerwca 2023 na zaproszenie dr Jakuba Kwaśnego studenci uczestnicy projektu. Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej, realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim” wzięli udział w cyklu wykładów wygłoszonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu globalizacji, samorządności oraz statystyk codziennego życia.

Więcej informacji
Udział w LXXXV sesji Rady Miasta Tarnowa
25 maja 2023
Studenci ANS w Tarnowie wzięli udział w LXXXV sesji Rady Miasta Tarnowa. Sesja odbyła się wg. ustalonego porządku obrad. Radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Ponadto zajęto się prognozą finansową dla Miasta, stypendiami artystycznymi oraz głosowano nad zmianą nazw ulic.

Więcej informacji
Udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta
18 maja 2023
Podczas sesji MRM w Tarnowie, studenci wysłuchali wystąpień przedstawicieli: Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Fundacji „Aktywność”, realizującej projekt „Małopolska. Dla Młodych!”. Zapoznli się również z informacją przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o ANS w Tarnowie na temat Juwenaliów 2023 r.

Więcej informacji
Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej.
„Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej” to tytuł projektu, który uplasował się na wysokiej 7 pozycji (wśród 63 uczestników) konkursu grantowego „Aktywizacja młodzieży w samorządach w województwie śląskim i małopolskim”. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności studentów w życiu społecznym, nabycie wiedzy i podniesienie kompetencji przydatnych w pełnieniu ról liderów organizacji młodzieżowych, a zwłaszcza młodzieżowych rad samorządu terytorialnego.

Więcej informacji
Ogłoszenie o konkursie „TU JEST MÓJ DOM”
05 kwietnia 2023
Celem konkursu jest opracowanie projektu dotyczącego problemów demograficznych Tarnowa. Studenci, pracując w od 8–do 11 osobowych zespołach zgromadzą i opracują informacje o przyczynach odpływu młodych ludzi z miasta (mogą być zebrane w formie badań ankietowych lub wywiadów). Następnie opracują propozycje rozwiązania problemu w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej informacji
Sprawozdanie: Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej
15 listopad 2019
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej odbyła się 7 listopada 2019 roku w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" w Tarnowie. Jej celem było uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób wykluczonych lub żyjących na granicy wykluczenia społecznego, wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałających temu zjawisku oraz usprawniających działalność instytucji walczących z wykluczeniem społecznym. Jednocześnie konferencja stała się okazją do przeprowadzenia komparatystycznego przeglądu działań podejmowanych przez instytucje polskie i zagraniczne w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem działalności ROPS, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów naukowych oraz przeprowadzono dyskusję panelową. Wydarzenie było przykładem współdziałania nauki, administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji trzeciego sektora w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych.

ORGANIZATORZY: Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki "Pro Publico Bono", Prezydent Tarnowa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Socjologii, Katedra Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej - Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 140 osób, przedstawicieli instytucji publicznych działających w obszarze spraw społecznych, studenci i wykładowcy kierunków społecznych (zwłaszcza pracy socjalnej i administracji), nauczyciele oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli także - Prezydent Miasta Tarnowa i jego Zastępca. Społeczeństwo Tarnowa i subregionu tarnowskiego poinformowane zostało o celu konferencji oraz jej przebiegu za pośrednictwem radia RDN, tarnowskiej TV, lokalnej prasy oraz strony Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki "Pro Publico Bono".Konferencja: Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej
25 październik 2019
W związku z koniecznością większego uwrażliwienia społeczeństwa polskiego na problemy osób wykluczonych, podejmuje się próbę wypracowania szerszych metod teoretycznych i praktycznych, przeciwdziałających temu zjawisku, a także usprawnienia działalności instytucji związanych z pomocą osobom wykluczonym. Dokona się jednocześnie przeglądu metod stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom wykluczonym bądź żyjącym na granicy wykluczenia społecznego, zwracając szczególną uwagę na działalność ROPS, administracji publicznej oraz organizacjo pozarządowych działających w tym obszarze.

Zaproszenie
Program konferencji
Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej
Przedsiębiorczość społeczna
22 styczeń 2019
W ocenianej monografii podjęto zagadnienie ważne i aktualne, tak w wymiarze badawczym, jak i aplikacyjnym. Dostrzec należy oryginalność zamysłu badawczego oraz rzetelny sposób jego wykonania. Podstawowym walorem jest warstwa poznawcza dotycząca stanu kształcenia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, mocno osadzona na wynikach szeroko zakrojonych badań empirycznych. To, co stanowi o wartości tej publikacji, to także jej część postulatywna zawierająca rekomendacje odnoszące się do działań na rzecz poprawy jakości nauczania przedsiębiorczości społecznej. Monografia jest jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną pracą, która w sposób tak kompleksowy i empirycznie rzetelny podchodzi do badania zagadnienia nauczania przedsiębiorczości społecznej na polskich uczelniach. (z recenzji prof. UEK, dr hab. Stanisława Mazura)

Monografia przedstawia interesujące wyniki badań nad rolą i znaczeniem ekonomii społecznej w rozwoju przedsiębiorczości. Autorki przedstawiły "stare" i "nowe" ujęcie ekonomii społecznej oraz zdefiniowały pojęcie "przedsiębiorczości społecznej", która od początku XXI wieku ma coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. Zrealizowane badania ilościowe i jakościowe, przy zastosowaniu między innymi metodologii CAWI, IDI czy FGI, pozwoliły na sformułowanie wartościowych wniosków końcowych. Książka jest zapowiedzią wzrastającego znaczenia przedsiębiorczości społecznej w otaczającej nas praktyce gospodarczej i wskazuje na konieczność większego udziału tych ważnych zagadnień w programach kształcenia w procesie edukacji. (z recenzji prof. UEK, dr hab. Mariusza Andrzejewskiego)
Tarnowski Przegląd Naukowy
14 luty 2018
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer "Tarnowskiego Przeglądu Nauk Społeczno-Humanistycznych", jako nową inicjatywę wydawniczą mająca na celu naukową refleksję nad problemami życia społecznego i kondycją współczesnego człowieka.

Czytaj dalej
Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego
02 czerwca 2017
Dnia 02 czerwca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, pod honorowym patronatem MNiSW oraz patronatem naukowym Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki Pro Publico Bono, odbyła się Konferencja Naukowa "Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego".

Czytaj dalej